Regulamin Wyjazdy

REGULAMIN WYJAZDU Z Z-DANCE

 1. Organizatorem wydarzenia – wyjazdu z Zumba Fitness jest Z-Dance Anna Cegłowska.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 3. Wstęp na wydarzenie jest płatny wg cen określonych w cenniku wydarzenia  dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
 4. Cennik wydarzenia zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w nim, zakwaterowanie i wyżywienie w zakresie określonym w opisie wydarzenia. Wszelkie inne opłaty dotyczące kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 5. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata 200zł bezzwrotnej zaliczki w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. W sytuacji losowej uczestnik może znaleźć osobę, która weźmie udział w wydarzeniu zamiast niego, na poczet pobytu której zostanie przepisana zaliczka ‑ wszelkie zmiany należy uprzednio ustalić z Organizatorem. Odsprzedanie wejściówki wymaga dopłaty różnicy między ceną obowiązującą w dniu zakupu biletu przez pierwotnego nabywcę, a ceną aktualną w dniu zgłoszenia nowej osoby. 
 6. Prawo uczestnictwa w wydarzeniu mają jedynie osoby, które uiszczą opłatę zgodną z cennikiem wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu i złożą podpis potwierdzający przeczytanie oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 7. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok  życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na sali, na której organizowane jest wydarzenie i w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 8. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób i w przypadku jego przekroczenia zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia kolejnych osób do udziału w wydarzeniu.
 9. Organizator zapewnia Uczestnikowi wydarzenia warunki odpowiednie do prowadzenia zajęć w trakcie wydarzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego formuły bez podawania przyczyny.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie  własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
 13. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń, w szczególności sanitarnych, udostępnianych dla organizacji wydarzenia odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku  i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.
 14. Zniszczenie mienia dokonane przez Uczestnika w pomieszczeniach  udostępnianych do odbycia się wydarzenia spowoduje jego obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością cywilno-karną.
 15. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 16. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
 17. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków oraz w strefie działania silnego oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych.
 18. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne – należy przerwać udział w wydarzeniu i zgłosić dolegliwości organizatorowi/instruktorowi.
 20. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
 21. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w jego  trakcie.
 22. W trakcie zajęć zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.
 23. Przebywając na wydarzeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora.
 24. Do pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenie zabrania się wprowadzania zwierząt, jeśli nie zostało to ustalone z organizatorem.
 25. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania od Organizatora zgody.
 26. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.
 27. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno – promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 28. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w wydarzeniu w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.
 29. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Z-Dance w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016r. nr 119, str.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 30. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.
 31. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.
 32. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.