Regulamin Eventów

REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ Z-DANCE

  1. Organizatorem wydarzenia jest Z-Dance Anna Cegłowska.
  2. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
  3. Wstęp na wydarzenie jest płatny wg cen określonych w cenniku wydarzenia  dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
  4. Cennik wydarzenia zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w nim. Wszelkie inne opłaty dotyczące kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia itp. Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
  5. Prawo  uczestnictwa w wydarzeniu mają jedynie osoby, które uiszczą opłatę zgodną z cennikiem wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu i złożą podpis potwierdzający przeczytanie oraz zaakceptowanie Regulaminu.
  6. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 rok  życia. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na sali, na której organizowane jest wydarzenie i w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
  7. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 rok  życia. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na sali, na której organizowane jest wydarzenie i w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
  8. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób i w przypadku jego przekroczenia zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia kolejnych osób  do udziału w wydarzeniu
  9. Organizator zapewnia Uczestnikowi wydarzenia warunki odpowiednie do prowadzenia zajęć w trakcie wydarzenia.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego formuły bez podawania przyczyny.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie  własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
  13. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń, w szczególności sanitarnych, udostępnianych dla organizacji wydarzenia odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku  i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.
  14. Zniszczenie mienia dokonane przez Uczestnika w pomieszczeniach  udostępnianych do odbycia się wydarzenia spowoduje jego obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością cywilno-karną.
  15. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
  16. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
  17. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków oraz w strefie działania silnego oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych.
  18. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne – należy przerwać udział w wydarzeniu i zgłosić dolegliwości organizatorowi/instruktorowi.
  20. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
  21. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w jego  trakcie.
  22. W trakcie wydarzenia zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.
  23. Przebywając na wydarzeniu należy bezwzględnie podporządkować  się poleceniom instruktora.
  24. Do pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenie zabrania się wprowadzania zwierząt.
  25. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
  26. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.
  27. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno – promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego  wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
  28. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w wydarzeniu w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.
  29. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Z-Dance w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016r. nr 119, str.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
  30. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.
  31. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Aneks do regulaminu wydarzeń organizowanych przez Z-Dance

Ważny od 6.06.2020 do odwołania

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są utrzymywać między sobą dystans 2 metrów.
 2. Podczas treningu nie ma obowiązku noszenia maseczek. W szatniach i pomieszczeniach zamkniętych poza salą / terenem na którym odbywa się trening uczestnicy są zobowiązani do noszenia maseczek.
 3. Przed wejściem na salę / teren, na którym odbywa się trening uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przy użyciu środków dostarczonych przez organizatora.
 4. W wydarzeniu mogą wziąć jedynie osoby, które czują się dobrze, nie mają jakiekolwiek objawów infekcji, i nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobom nie spełniającym powyższych warunków.