R E G U L A M I N

R E G U L A M I N   Z A J Ę Ć   Z – D A N C E

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Studia Tańca i Fitnessu Z-Dance Studio prowadzonego przez: Fundację Zawsze w Formie Klub Sportowy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Annę Cegłowską, na podstawie wpisu do KRS, której główne miejsce wykonywania znajduje się w przy ul. Kolberga 12 c/25, 81-881 Sopot, posiadającą numer NIP: 585-149-93-38

1. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wyproszeniem z zajęć oraz skreśleniem z listy uczestników zajęć.

3. Grafik Z-Dance i cennik zajęć dostępny jest na stronie www.z-dance.pl oraz u instruktorów.

4. Na zajęcia Z-Dance mogą zapisać się i po wniesieniu opłaty brać w nich udział osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby, które ukończyły 8 lat pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej nazywane „Kursantami”).

5. Osoby, które nie ukończyły 8 lat mogą przebywać na sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekunów prawnych. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich Kursantów dbają, by nie przeszkadzały innym uczestnikom zajęć.

6. Rezerwacji miejsc i zapisu na wybrane zajęcia Z-Dance można dokonać: wypełniając formularz online, za pośrednictwem systemu zapisów: https://wod.guru/grafik/zdancestudio, poczty elektronicznej – adres e-mail: studio@z-dance.pl, telefonicznie – nr tel. 697-338-209, bezpośrednio u instruktorów.

7. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsca należy każdorazowo podać imię i nazwisko Kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

8. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje Kursantom z ważnymi karnetami na dane zajęcia.

9. Pełna rezerwacja miejsca na zajęciach następuje w momencie wykupienia karnetu w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Wpłaty można dokonać osobiście u instruktorów, za pomocą przelewu bankowego (numer konta bankowego: Anna Cegłowska 18249010440000420060305479) lub przez stronę https://wod.guru/kup-karnet/zdancestudio. Jeżeli karnet nie zostanie wykupiony w powyższym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

10. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz opis zajęć, za które dokonywana jest wpłata (nazwa, dzień i godzina).

11. Kursant po uiszczeniu całej opłaty otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny i uprawnia do uczestnictwa w zajęciach tylko osobę, na którą został wystawiony. Instruktor ma prawo zatrzymać karnet w przypadku stwierdzenia próby jego użycia przez osobę nieuprawnioną. 

12. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 

a.Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.

b.Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.

c.Pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

13. Każda osoba, która przebywa na terenie Z-Dance musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić Z-Dance w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Z-Dance w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

14. Karnet ma określoną ważność (31 dni). Karnet należy wykorzystać w okresie jego ważności. Okresu ważności karnetu nie można przedłużyć, za wyjątkiem szczególnych okoliczności uprzednio zgłoszonych instruktorowi.

15. W przypadku, gdy Kursant nie może uczestniczyć na zajęciach, zobowiązany jest zgłosić ten fakt  przez system zapisów: https://wod.guru/grafik/zdancestudio najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia, w celu odrobienia na innych zajęciach w ramach ważności karnetu. W przypadku odrabiania zajęć w ramach ważności karnetu pierwszeństwo w nich uczestnictwa mają Kursanci z wykupionym ważnym karnetem na dane zajęcia. 

16. Z-Dance zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w grafiku Z-Dance, zmiany daty rozpoczęcia kursu w przypadku niewystarczającej liczby zainteresowanych osób oraz do zorganizowania zastępstwa za instruktora.

17. Z-Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

18. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Kursanta wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

19. Użytkowanie przez Kursanta pomieszczeń, w szczególności sanitarnych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Kursant jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.

20. Z-Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

21. Z-Dance nie ubezpiecza Kursantów.

22. Kursant może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków oraz w strefie działania silnego oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych.

23. Z-Dance informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Z-Dance są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

24. Z-Dance nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

25. Instruktor w Z-Dance prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

26. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne – należy przerwać udział w zajęciach i zgłosić dolegliwości instruktorowi.

27. Kursant zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.

28. Kursant jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w trakcie zajęć.

29. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w zajęciach w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.

30. Zabrania się przebywania na sali, gdzie odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora. 

31. Do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia Z-Dance zabrania się wprowadzania zwierząt.

32. W trakcie zajęć zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.

33. Teren Z-Dance jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Z-Dance znajdować się mogę tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Z-Dance. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi Z-Dance chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania.  

34. Z-Dance informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Z-Dance nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

35. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Z-Dance usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Z-Dance. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

36. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Z-Dance bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Z-Dance zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

37. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane dostępne są: http://www.z-dance.pl/ochrona-danych-osobowych/

§2 Siła Wyższa

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.

4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 

6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 

7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.

8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§3 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Z-Dance stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 

a.Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  

b.Z-Dance dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: http://www.z-dance.pl/procedura-realizacji-polityki-bezpieczenstwa-sanitarnego/ 

c.Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d.Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

2. Z-Dance oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej.

3. Od dnia 26.04.2021 r., zgodnie z zapisami Aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.

§4 Odstąpienie i reklamacje

  1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca o cechach konsumenta (należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z jej działalnością zawodową) może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi. 
  2. Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia. 
  3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Uczestnika dokumentów potwierdzających zapis Uczestnika. 
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: studio@z-dance.pl. Dane kontaktowe: Z-Dance, al. Rzeczypospolitej 11A, 80-369 Gdańsk. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 4 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

§5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
  2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
  2. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  
  3. Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko 

Adres 

Nazwa i adres przedsiębiorcy  

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………….. 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

…………………………………… 

      Podpis 

(*) Niepotrzebne skreślić 

podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług 

podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru