Regulamin Zajęć Z-Dance dla Dzieci

R E G U L A M I N   Z A J Ę Ć   Z  –  D A N C E

DLA DZIECI

 

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu i zakłócenie swoim zachowaniem przebiegu zajęć może skutkować wyproszeniem z nich i skreśleniem z listy uczestników zajęć bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
 3. Grafik Z-Dance i cennik zajęć dostępny jest na stronie www.z-dance.pl oraz u instruktorów.
 4. Na zajęcia Z-Dance mogą zapisać dzieci (nazywane dalej „Kursantami”) ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązujący się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć oraz dokonywania opłat według cennika.
 5. Rezerwacji miejsc i zapisy  na wybrane zajęcia Z-Dance można dokonać: za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: studio@z-dance.pl, telefonicznie – nr tel. 697-338-209, wypełniając formularz online, bezpośrednio u instruktorów.
 6. Przy dokonywaniu rezerwacji miejsca należy każdorazowo podać imię i nazwisko Kursanta, imię i nazwisko opiekuna oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
 7. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach przysługuje Kursantom z ważnymi karnetami na dane zajęcia.
 8. Pełna rezerwacja miejsca na zajęciach następuje w momencie dokonania wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% ceny w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Wpłaty można dokonać osobiście u instruktorów lub za pomocą przelewu bankowego (numer konta bankowego: 18249010440000420060305479) Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w powyższym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 9. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego opiekun Kursanta ma obowiązek podać w jego tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz opis zajęć, za które dokonywana jest wpłata (nazwa, dzień i godzina).
 10. Kursant po uiszczeniu całej opłaty otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny i uprawnia do uczestnictwa w zajęciach tylko osobę, na którą został wystawiony. Instruktor ma prawo zatrzymać karnet w przypadku stwierdzenia próby jego  użycia przez osobę nieuprawnioną.
 11. Karnet ma określoną ważność. Karnet należy wykorzystać w okresie jego ważności. Okresu ważności karnetu nie można przedłużyć, za wyjątkiem szczególnych okoliczności  uprzednio zgłoszonych instruktorowi.
 12. W przypadku, gdy Kursant nie może uczestniczyć na zajęciach, jego opiekun zobowiązany jest zgłosić ten fakt instruktorowi, w celu odrobienia na innych zajęciach w ramach ważności karnetu. W przypadku odrabiania zajęć w ramach ważności karnetu pierwszeństwo w nich uczestnictwa mają Kursanci z wykupionym ważnym karnetem na dane zajęcia.
 13. Niewykorzystane zajęcia z nieważnego karnetu można odrobić, pod warunkiem  posiadania aktualnie ważnego karnetu i w przeciągu 28 dni od daty upłynięcia jego okresu ważności (np. jeżeli karnet był ważny do  dnia 1.01, nieobecność  można odrobić do  dnia 29.01).
 14. Z-Dance zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w grafiku Z-Dance, zmiany daty rozpoczęcia kursu w przypadku niewystarczającej liczby zainteresowanych osób oraz do zorganizowania zastępstwa za instruktora.
 15. Z-Dance nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Kursanta jak również za szkody wyrządzone przez Kursanta podczas uczestnictwa w zajęciach. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Kursanta wydarzenia ponosi jego prawny opiekun.
 16. Użytkowanie przez Kursanta pomieszczeń, w szczególności sanitarnych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Kursant jest zobowiązany do zachowania porządku  i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.
 17. Z-Dance nie ubezpiecza Kursantów i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w zajęciach.
 18. Kursant może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków oraz w strefie działania silnego oświetlenia, w tym świateł stroboskopowych.
 19. Kursant nie może opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody prowadzącego.
 20. Organizator zajęć nie sprawuje opieki nad uczestnikami przebywającymi w szatni i części sanitarnej poza godzinami zajęć.
 21. Opiekun Kursanta oświadcza, że kursant posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach, nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w nich i uczestniczy w zajęciach na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna.
 22. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń,  tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne – należy przerwać udział w zajęciach i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
 23. Kursant zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
 24. Kursant jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w trakcie zajęć.
 25. Zabrania się przebywania na sali, gdzie odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora.
 26. Do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia Z-Dance zabrania się wprowadzania zwierząt.
 27. W trakcie zajęć zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.
 28. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas bez uzyskania od instruktora zgody w formie pisemnej.
 29. Z-Dance zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.
 30. Opiekun kursanta wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie opiekun Kursanta zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego  wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 31. Zgłoszenie udziału w zajęciach i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Z-Dance w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016r. nr 119, str.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 32. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.
 33. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.